مهمترین سن تربیت، در دو هفت سال اول است...

891
توسط مدیر سایت, 2 سال پیش
0 0✅ مهمترین سن تربیت، در دو هفت سال اول است...

? هفت سال دوم، اصل دوران تربیت است. [البته] هفت سال اول، جنبۀ مقدماتی دارد. هفت سال دوم دوران "مودب بار آوردن" بچه است که متأسفانه آموزش و پرورش ما در این مینه زیاد موفق نیست...

? اساساً ما بزرگترین سرمایۀ انسانی خودمان را با عدم وجود یک نظام تعلیم و تربیتی بسیار پیشرفته در دبستان داریم از دست می دهیم. من وقتی بخواهم بگویم وضع دبستان های ما مناسب نیست، آمار طلاق و برخی محصولات رسانه ای در اینترت و ضعف درسی در دوران دبیرستان و دانشمند نشدن همۀ دانشجوها و  بسیاری از مشکلات سیاسی جامعه را نگاه میکنم...

? نیروهای انقلابی چرا دبستان نمی زنند؟