مواجهه فرهنگی نظام اسلامی و غرب، مواجهه یک حرکت انقلابی با قدرت زایش تمدنی با یک تمدن شکل گرفته و قوام یافته و متکی به پشتوانه های قوی نظری و تجربه های متکثر عملی است. هم باید به لوازم بالندگی و پیشرفتِ این حرکت جوان انقلابی در عرصه فرهنگی توجه داشت و هم با مهندسی معکوس، از نحوه شکل گیری و قوام یافتن تمدن عظیم غرب، رمزگشایی و پرده برداری نمود.

موسسه اسلامی سالکان تمدن ساز، مدلی طراحی نموده که خروجی آن تولید کالا و خدمات فرهنگ ایمانی به وسیله مومنان فرهنگی تربیت شده توسط خود موسسه خواهد بود. در این راستا ماموریت موسسه تربیت مومن انقلابی فرهنگی به همراه تولید فرهنگ ایمانی انقلابی، تعریف شده و سه راهبردِ تامین برنامه، تاسیس نهاد، ایجاد نظام برای اجرای ماموریت برگزیده شده است. لذا به لحاظ محتوایی دو حوزه کلی تربیت مومن انقلابی فرهنگی و تولید فرهنگ ایمانی انقلابی تشکیل شده و سه کارویژه تربیت ایمانی، تربیت فرهنگی و تولید فرهنگی ذیل آن دو حوزه پیش بینی گردیده است. با تربیت ایمانی، سالک پروری تحقق می یابد، و با تولید فرهنگی، تمدن سازی؛ تربیت فرهنگی نیز حلقه وصل تربیت ایمانی و تولید فرهنگی و در واقع سلوک و تمدن سازی می باشد. کما اینکه تربیت فرهنگی خود به سه زیرشاخه تربیت بصیرتی فرهنگی، تربیت انگیزشی فرهنگی و تربیت مهارتی فرهنگی تجزیه می گردد. تربیت بصیرتی فرهنگی در حوزه تربیت مومن فرهنگی قرار می گیرد و تربیت مهارتی در حوزه تولید فرهنگ ایمانی، تربیت انگیزشی نیز در هر دو حوزه واقع است.

*****

در حوزه تربیت مومن فرهنگی و برای تحقق سه کارویژه این حوزه، یعنی تربیت ایمانی، تربیت بصیرتی فرهنگی و تربیت انگیزشی فرهنگی، ۵ برنامه توسط سه مرکز در حال اجراست، مرکز تبلیغی به وسیله مبلغانِ فرهنگی-تمدنی که از طلاب و فضلای حوزه هستند، طرح های تبلیغی را با تمرکز بر نوجوانان نخبه، به انجام رسانده و خروجی هایش را در اختیار کارگاه های تربیت عمومی قرار می دهد. در این کارگاه ها مربیانِ فرهنگی-تمدنی که عموماً از طلاب و فضلای حوزه هستند، به کار تربیتی اولیه می پردازند و خروجی های خود را در اختیار کارگاه های آموزش عمومی معارف اسلامی، قرار می دهند. در این کارگاه ها معارف اسلام به شکل کاربردی توسط مدرسان فرهنگی-تمدنی به مخاطبان انتقال می یابد. خروجی این کارگاه ها وارد کارگاه های آموزش اختصاصی معارف اسلامی می گردند. در این کارگاه ها، مدرسان فرهنگی-تمدنی که از میان فضلای حوزوی هستند، یک دوره نظام مند و کاربردی معارف اسلامی با شیوه تدریس کارگاهی ارائه می نمایند. و نهایتاً خروجی این کارگاه ها، وارد کارگاه های تربیت اختصاصی می گردند که با محوریت اساتید فرهنگی-تمدنیِ اخلاق، به صورت خاص، تربیت تهذیبی و تزکیه ای انجام می گردد. امور آموزشی توسط مرکز آموزشی حوزه تربیت و امور تربیتی توسط مرکز تربیتی این حوزه انجام می گردد.

*****

در حوزه تولید فرهنگ ایمانی، و برای تحقق برای تحقق سه کارویژهِ این حوزه، یعنی تربیت انگیزشی فرهنگی، تربیت مهارتی فرهنگی و تولید فرهنگی، چند نوع برنامه توسط سه مرکز در حال اجراست. یک دسته از برنامه های مربوط به تربیت مهارتی خروجی حوزه تربیت مومن فرهنگی می باشند، در این راستا کارگاه های آموزشی نویسندگی، خطاطی، شعر، انگشترسازی، توسط مرکز هنری بدر برگزار شده است. دسته دیگر از برنامه ها، به ارائه خدمات فرهنگی مربوط است که توسط مرکز برگزاری همایش های فرهنگی برگزار می گردد. تاکنون جلسات هیئت، جلسات قرآن، یادواره های شهداء، همایش های فرهنگی با موضوعات خاص، توسط این مرکز اجرا شده است. دسته دیگر از برنامه ها، مربوط به تولید محصولات و کالاهای فرهنگی هنری است که توسط مرکز هنری بدر انجام می گردد، در این راستا اولین کتاب هنری موسسه، در بهار ۹۵ به چاپ رسیده، سه کتاب با محوریت پیاده روی اربعین، در آستانه انتشار قرار دارد. سه مستند اربعینی دیگر در دست ساخت است که قبل از اربعین ۹۵ آماده پخش خواهد شد. تولید انگشترهای اسلامی نیز توسط این مرکز انجام شده است. مسابقه بین المللی عمود ۱۳۹۹، سال گذشته به اجرا در آمد و طرح ها و محصولات دیگری نیز به اجرا در آمده و در دست تولید می باشند. طرح ملی مدلسازی جهاد فرهنگی توسط مرکز تقویت موسسه در حال اجراست.

*****

محصول اصلی موسسه، مومن انقلابیِ فرهنگی-تمدنی؛ و خدمات و محصولات فرهنگی-تمدنی تولید شده توسط اوست. به همین دلیل مدل و فرآیندی که برای موسسه طراحی و اجرا گردیده، متناسب با محصول مورد انتظار بوده است.