🔷 نسبت مدینة النبی با مدینه آرمانی تمدن اسلامی

🔸از مدینه اول به عنوان «مُضْغَة» تمدن اسلامی یاد می شود. مدینه ثانیه، مدینه آرمانی تمدن اسلامی است.
🔸واژه تمدن دارای مختصات و ویژگی هایی است که مقیاس واحد این واژه، در ظرف های کوچکی مانند یک شهر (مثل مدینه النبی) و یا حتی یک کشور (مثل عربستان و یا ایران) نمی گنجد. اصل مدینه النبی به لحاظ قلمرو جغرافیایی و کمیت انسانی، جزء آن ظهورات تمدنی نیست؛ 🔸به دلیل این که تمدن، واژه ای است که مقیاس واحد ندارد یعنی کوچکترین واحد آن هم بزرگ و گسترده است در نتیجه این بزرگی و وسیع بودن قابلیت ندارد که فقط در مدینه النبی بروز پیدا کند.
🔹پس مدینه النبی مصداق بروز تمدن اسلامی نیست بلکه نخستین سنگ بنای تمدنی اسلامی است.