قابل توجه طلاب و تمدن پژوهان عزیز

کارگاه روش تدریس موفق با ارائه چند رسانه ای از شنبه این هفته 97/11/6 آغاز گردید

عزیزانی که قبلا ثبت نام کرده بوده اند راس ساعت 18 در محل مدرسه تمدن نوین اسلامی (متنا)حضور داشته باشند