راهکارهای مهمی که رهبر انقلاب در جریان خطبه ی عربی در نماز جمعه خطاب به امت اسلامی و کشورهای اسلامی بیان نمودند.
چگونگی نزدیک شدن به تمدن نوین اسلامی